Ochrana spotrebiteľa

Aké sú povinnosti právnických osôb/podnikateľov vo vzťahu k podávaniu sťažností?

Aké sú povinnosti právnických osôb/podnikateľov vo vzťahu k podávaniu sťažností?

fogyasztóvédelmi panasz

Je aj Vaša organizácia povinná mať zavedený interný systém vybavovania sťažností? Alebo je záujem zvyšovať ochranu spotrebiteľa aj vašim základným pilierom podnikania? Veď nie na darmo sa hovorí, že spokojný klient je najlepšia reklama.

Každá organizácia predávajúca tovar alebo službu spotrebiteľom je povinná zabezpečiť, aby spotrebitelia mohli podať ústne alebo písomne svoje reklamácie, podnety alebo sťažnosti.

fogyasztóvédelmi panasz
bejelentes-min
bejelentes-min

Orgány verejnej správy sú povinné prijímať, evidovať, prešetrovať a vybavovať sťažnosti fyzických a právnických osôb, ktorými sa domáhajú ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnievajú, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, alebo ktorými poukazujú na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Organizácie sú povinné do 30 alebo 60 dní vybaviť reklamácie či sťažnosti uplatnené na základe zákona o ochrane spotrebiteľa alebo zákona o sťažnostiach, či iných právnych predpisov a informovať spotrebiteľa či sťažovateľa o ich výsledku a uchovávať kompletnú evidenciu vybavených sťažností po dobu 3 rokov.

Manažment sťažností

Whisly systém je jednoducho použiteľný tak pre Vašich zamestnancov, ako aj pre ostatných oznamovateľov vďaka nasledujúcim funkciám:

Inštalácia do 2 pracovných dní!

Súlad s právnym poriadkom

Prispôsobiteľné rozhranie

Bezpečná komunikačná platforma

Súlad s GDPR

Automatické vzory

Pokročilý správca úloh

Jednoducho použiteľný

fogyasztóvédelmi panasz

Na čo poskytujeme riešenie?

V našom modernom svete je najjednoduchší spôsob prijímania sťažností, reklamácií a podnetov na ochranu spotrebiteľa cez online rozhranie. Náš kanál na prijímanie sťažností a podnetov spotrebiteľov Whisly je ľahko prístupný komukoľvek z akéhokoľvek web prehliadača. Rozhranie špeciálne navrhnuté na prijímanie takýchto správ nielenže zjednodušuje proces pre spotrebiteľov, ale zabezpečuje aj zaznamenávanie všetkých relevantných informácií, postupov a výsledkov.

Správca úloh v administrátorskom rozhraní okrem prijímania správ uľahčuje prácu zodpovednej osobe spravovaním úloh a súvisiacich súborov, upomienok, poznámok či e-mailov na jednom mieste, čím uľahčuje dodržiavanie povinnosti vedenia evidencie a zabezpečuje vybavenie prípadov čo najefektívnejšie.

Majte Váš systém vybavovania sťažností prehľadný a vždy pod kontrolou!

Systém, ktorý vás zosúladí s legislatívou

Whisly ako systém na ochranu spotrebiteľa

Prostredníctvom systému Whisly sa hlásenia nielen prijímajú bezpečne a v súlade so zákonom, ale softvér tiež podporuje ich spravovanie pomocou pokročilého správcu úloh a funkcie automatických šablón.

visszaélés bejelentés

.

Okrem toho naša spoločnosť poskytuje plnú podporu pri zavádzaní kontrolných systémov a pri príprave potrebných interných dokumentov v súlade s legislatívou, ako sú:

Ak potrebujete pomoc s inou internou reguláciou, neváhajte nás kontaktovať.

Sme tu, aby sme vám pomohli. Zavolajte nám alebo nechajte správu.