Legislatíva o whistleblowingu - Whisly

.

Legislatíva o whistlebowingu

Whisly

Legislatíva o whistlebowingu

Zákonná úprava whistleblowingu

V súlade so smernicou EU o whistleblowingu sú členské štáty a v rámci nich vybraní zamestnávatelia tak verejného, ako aj súkromného sektora povinní mať zavedený systém na oznamovanie protispoločenskej činnosti, tzv. whistleblowing systém.

S účinnosťou od 1.3.2019 platí v SR zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane oznamovateľov), ktorý upravuje

 • podmienky poskytovania ochrany oznamovateľom (osobám v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti).
 • práva a povinnosti oznamovateľov, zamestnávateľov ako aj orgánov verejnej moci
 • fungovanie Úradu na ochranu oznamovateľov

Každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva nad 50 zamestnancov, každý zamestnávateľ s vybraným predmetom podnikania*, ako aj zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci a má viac ako 5 zamestnancov musí mať zavedený vnútorný systém preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti, tzv. whistleblowing systém .  

Nová úprava whistleblowingu

S najnovšou  novelou zákona o ochrane oznamovateľov účinnou od 1. júla 2023, pričom nové povinnosti pre zamestnávateľov vstupujú do účinnosti až 1. septembra 2023, sa podmienky a požiadavky na vnútorný systém oznamovania protispoločenskej činnosti sprísňujú v súlade so smernicou EU o whistleblowingu, napr.:

 1. pôsobnosť zákona sa rozširuje aj na zamestnávateľov, ktorí poskytujú finančné služby, služby v oblasti bezpečnosti dopravy a služby v oblasti životného prostredia
 2. rozširuje sa ochrana poskytovaná oznamovateľom
 3. rozšírujú sa i povinností zamestnávateľov
 4. rozšíruje sa okruh osôb oprávnených podať oznámenie o protispoločenskej činnosti
 5. rozšírujú sa oprávnenia ale i povinnosti Úradu na ochranu oznamovateľov
 6. zvýšujú sa sadzby pokút (až do 100 000 Eur, prípadne až dvojnásobok tejto sumy)

Nová úprava whistleblowingu

S najnovšou  novelou zákona o ochrane oznamovateľov účinnou od 2023 sa podmienky a požiadavky na vnútorný systém oznamovania protispoločenskej činnosti sprísňujú v súlade so smernicou EU o whistleblowingu, napr.:

 1. pôsobnosť zákona sa rozširuje aj na zamestnávateľov, ktorí poskytujú finančné služby, služby v oblasti bezpečnosti dopravy a služby v oblasti životného prostredia
 2. rozširuje sa ochrana poskytovaná oznamovateľom
 3. rozšírujú sa i povinností zamestnávateľov
 4. rozšíruje sa okruh osôb oprávnených podať oznámenie o protispoločenskej činnosti
 5. rozšírujú sa oprávnenia ale i povinnosti Úradu na ochranu oznamovateľov
 6. zvýšujú sa sadzby pokút (až do 100 000 Eur, prípadne až dvojnásobok tejto sumy)

Na koho sa povinnosť mať zavedený whistleblowing systém vzťahuje?

Visszaélés-bejelentés

Povinnosť mať zavedený systém na oznamovanie protispoločenskej činnosti sa vzťahuje

1) na zamestnávateľov s 50 a viac zamestnancami

2) na orgány verejnej moci, ktoré zamestnávajú aspoň 5 zamestnancov a ktorými sú

 • a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky
 • b) právnické osoby zriadené zákonom, štátom, obcou a vyšším územným celkom
 • c) právnické osoby založené subjektami v písm. a) a b)
 • d) právnické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach v oblasti verejnej správy

3) NOVÉ: na zamestnávateľov s vybraným predmetom podnikania

*Od 1.9.2023 sa povinnosť mať vnútorný systém preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti, tzv. whistleblowing systém, vzťahuje bez ohľadu na počet zamestnancov aj na:

 1. zamestnávateľov, ktorí poskytujú finančné služby,
 2. zamestnávateľov, ktorí poskytujú služby v obasti bezpečnosti dopravy a
 3. zamestnávateľov, ktorí poskytujú služby v oblasti životného prostredia

Pripravte sa včas a buďťe dôveryhodnou organizáciou

Zistite viac o Whisly, našom whistleblowing systéme

Kto môže podať oznámenie o protispoločenskej činnosti?
Kto môže byť whistleblowerom?

Kto môže podať oznámenie o protispoločenskej činnosti? Kto môže byť whistleblowerom?

Kriminalitu alebo inú protispoločenskú činnosť môžu oznámiť osoby, ktoré získali informácie o protispoločenskej činnosti v súvislosti so svojim zamestnaním alebo iným obdobným vzťahom k dotknutej organizácii, t.j.

 • zamestnanci bez ohľadu na druh pracovného pomeru (zamestnanecký, štátnozamestnanecký, služobný alebo iný obdobný pomer)
 • bývalí zamestnanci
 • osoby, ktorých pracovný pomer sa ešte nezačal, ak informácie získali počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov
 • samostatne zárobkovo činné osoby, subdodávatelia a dodávatelia, osoby pracujúce pod ich dohľadom a kontrolou
 • spoločníci, akcionári, vlastníci a členovia správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu spoločnosti
 • osoby vykonávajúce dobrovoľnícku činnosť, odbornú prax, absolventskú prax alebo aktivačnú činnosť

Akú protispoločenskú činnosť možno oznámiť

Oznámiť ako protispoločenskú činnosť možno každé konanie, ktoré naznačuje, že ide o trestný čin, správny delikt či iné nezákonné konanie a týka sa oblastí chránených právom Európskej únie, to znamená niektorej z nasledujúcixh oblastí?

 • verejné obstarávanie
 • finančné služby, produkty a trhy a predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu
 • bezpečnosť a zhoda výrobkov
 • bezpečnosť dopravy
 • ochrana životného prostredia
 • ochrana pred žiarením a jadrová bezpečnosť
 • bezpečnosť potravín a krmív, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat;
 • verejné zdravie
 • ochrana spotrebiteľov
 • ochrana súkromia a osobných údajov a bezpečnosti sietí a informačných systémov
 • ochrana finančných záujmov Únie
 • ochrana hospodárskej súťaže Únie, pravidiel štátnej pomoci a pravidiel daní z príjmu právnických osôb
visszaélés bejelentés

Okrem toho možno oznámiť

aj iné skutočnosti, ktoré sa týkajú akejkoľvek protispoločenskej činnosti spojenej s

 • trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou 2 roky
 • správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom alebo s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 Eur.

Ďaľšie podmienky oznámenia

 • Oznámenie o protispoločenskej činnosti je potrebné urobiť v dobrej viere
 • Protispoločenská činnosť ohrozuje verejný záujem
 • Oznámenie o protispoločenskej činnosti možno urobiť aj anonymne

VZOROVÝ PRACOVNÝ POSTUP

JEDINEČNÝ LINK NA PODÁVANIE OZNÁMENÍ

PLNE PRISPOBITEĽNÉ MODULY A ROZHRANIE

POKROČILÝ SPRÁVCA ÚLOH

JEDINEČNÝ LINK NA PODÁVANIE OZNÁMENÍ

V SÚLADE S GDPR

BLOG

Posledné blogy

Objednajte si termín a náš skúsený kolega vám predstaví náš systém na oznamovanie protispoločenskej činnosti a proces preverovania oznámení protispoločenskej činnosti.

KONTAKT

Vyskúšajte Whisly!

Vyplňte náš kontaktný formulár, aby ste mohli čím skôr začať využívať všetky výhody rýchleho a bezproblémového oznamovania nekalých praktík.