Whistleblowing - Whisly

Aké riešenie ponúkame?

V súlade so zákonom o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti sú vybraní zamestnávatelia tak verejného, ako aj súkromného sektora povinní zaviesť systém na oznamovanie protispoločenskej činnosti, tzv. whistleblower systém, oznámenia o protispoločenskej činnosti prijímať a aktívne ich preverovať.

Minta workflow​

Aký je cieľ legislatívy o whistlebloweroch?

Ak niekto zažije nekalé praktiky na pracovisku, môže byť neraz ťažké nahlásiť to zodpovednej osobe napriek širokým komunikačným možnostiam našej doby. Je pochopiteľné, že sa dotknutý zamestnanec môže obávať odvetných opatrení zamestnávateľa, ak podá oznámenie alebo sa odhalí jeho identita. Častým problémom je aj to, že zamestnanec, nevie na koho sa má s takýmto problémom obrátiť.

Účelom európskej legislatívy je sprehľadniť fungovanie organizácií aj tým, že zamestnancom poskytneme možnosť oznámiť akékoľvek zneužitie, podvod, nekalú praktiku či korupciu. K tomu je nevyhnutné zabezpečiť, aby oznamovateľ nebol následne znevýhodnený a neboli voči nemu smerované odvetné opatrenia zo strany zamestnávateľa.

Oznamovatelia majú právo na ochranu pred negatívnymi represívnymi opatreniami voči svojej osobe v súvislosti s podaným oznámením.

Prečo by mali organizácie používať whistleblower systém?

Bezpodmienečným následkom vyššie uvedenej kriminality je v rámci organizácie znížená efektivita prevádzky ako aj zníženie pracovnej morálky zamestnancov, ktorí nekalé konanie zažijú, čo v konečnom dôsledku spôsobuje organizácii finančnú stratu. O strate reputácie a dôveryhodnosti spoločnosti ani nehovoriac. Je preto v najlepšom záujme vedenia každej organizácie (tak vo verejnom ako i v súkromnom sektore) zistiť, či niekto neohrozuje riadne fungovanie a ak áno, čo najskôr zakročiť a znížiť tak možné škody prameniace z neoptimálneho fungovania.

Nielen organizácie, ale aj členské štáty musia prevádzkovať externý systém na oznamovanie protispoločenskej činnosti, ktorý priamo prijíma oznámenia týkajúce sa organizácií, ktoré ich nedostávajú z dôvodu nedostatku vhodného interného systému na oznamovanie protispoločenskej činnosti, alebo ich síce prijímajú, ale dostatočne nepreverujú alebo nezjednajú nápravu. Je preto v najlepšom záujme organizácií, aby boli nekalé praktiky oznámené prostredníctvom ich vlastného interného systému a aby boli čo najskôr vyšetrené pod ich vlastnou autoritou.

Okrem toho, že Whisly ponúka moderné, digitálne riešenie na prijímanie oznámení o protispoločenskej činnosti, vďaka svojim pokročilým funkciám bol navrhnutý tak, aby uľahčil prácu osobe, ktorá vedie preverovanie. Vopred pripravený zoznam otázok, vzorový pracovný postup a automatizované šablóny sú len niektoré z funkcií, ktoré vám pomôžu pri každodennej práci.

Na trhu práce je dnes tvrdá konkurencia o najlepších odborníkov, z ktorých mnohí považujú za dôležité pracovať pre organizáciu, ktorá funguje legálne, transparentne a eticky, preto môže byť táto idea dôležitou súčasťou „Imagu dobrého zamestnávateľa“. Dôkazom čistého a transparentného podnikania je aj prevádzka whistleblower systému na oznamovanie protispoločenskej činnosti.

Visszaélés-bejelentési irányelv

Pripravte sa včas a buďťe dôveryhodnou organizáciou!

visszaélés bejelentés

Čo robiť po prijatí oznámenia?

V prvom rade by ste do 7 dní mali oznamovateľovi poslať potvrdenie o prijatí jeho oznámenia a následne zahájiť preverovanie, ktoré je potrebné ukončiť do 90 dní. O všetkom je potrené viesť evidenciu a uchovávať doklady. Whisly vám pomôže pri zaznamenávaní všetkých informácií, ktoré môžu byť potrebné počas preverovania. Pomáha napríklad určiť, či oznámenie podala oprávnená osoba. Whisly následne pomáha viesť efektívne preverovanie tým, že zodpovednej osobe pomáha pomocou automatických šablón, ľahko použiteľného rozhrania a ďalších užitočných funkcií. Pomocou pokročilého správcu úloh Whisly môžete jednoducho sledovať celý proces preverovania.

BLOG

Posledné blogy

Objednajte si termín a náš skúsený kolega vám predstaví náš systém na oznamovanie protispoločenskej činnosti a proces preverovania oznámení protispoločenskej činnosti.

KONTAKT

Vyskúšajte Whisly!

Vyplňte náš kontaktný formulár, aby ste mohli čím skôr začať využívať všetky výhody rýchleho a bezproblémového oznamovania nekalých praktík.