Vlastnosti - Whisly whistleblower system

V čom je Whisly, whistleblower systém jedinečný?

Okrem toho, že ide o najlepší whistleblower systém, ktorý spĺňa zákonné povinnosti podľa zákona o ochrane oznamovateľov, môžete prostredníctvom Whisly, whistleblower systému dostávať aj akékoľvek iné oznámenia či podnety. Či už pôjde o ochranu spotrebiteľa, sťažnosti, neobvyklé obchodné operácie podľa AML predpisov, HR podnety (napr. spätná väzba od zamestnancov,  nápady na zlepšenie organizácie, procesov, produktov, Help desk, prieskumy spokojnosti medzi zamestnancami, podnety odborovej organizácie, porušenia Etického kódexu či Kódexu správania sa) alebo oznámenie šikany na školách, či mnoho iných oznámení podľa právneho poriadku alebo vašich interných politík, pre Whisly to nebude problém.

Každý softvér by mal mať nielen užitočné funkcie, ale mal by byť aj ľahko použiteľný. Pri navrhovaní našej oznamovacej platformy ako aj administrátorského rozhrania sme dbali na to, aby bol whistleblower systém ergonomický a ľahko použiteľný pre oznamovateľov aj administrátorov.

Nová legislatíva o oznamovateľoch sa dotýka mnohých organizácií, v ktorých predtým neexistovala interná prax preverovania oznámení whistleblowerov. Počas vývoja Whisly, whistleblower systému sme sa zamerali na podporu týchto organizácií a zodpovedných osôb všetkými možnými prostriedkami.

Hoci sú všetky funkcie Whisly, whistleblower systému, pripravené na okamžité použitie, takmer všetko je prispôsobiteľné vašim potrebám. Môžete vytvárať vlastné zoznamy otázok pre rôzne prípady, upravovať texty, ktoré sa zobrazujú v rôznych rozhraniach či emailoch alebo dokonca pridávať vlastné úlohy do jednotlivých prípadov.

Súlad s právnymi predpismi

Všetky vlastnosti Whisly, whistleblower systému, boli navrhnuté tak, aby pomáhli zodpovedným osobám preverovať oznámenia o protispoločenskej činnosti. Vzorová platforma na podávanie oznámení o protispoločenskej činnosti pomáha zabezpečiť, aby boli v oznámení zahrnuté všetky informácie potrebné počas preverovania a pokročilý správca úloh pomáha dokončiť preverovanie čo najrýchlejšie pri dodržaní všetkých zákonných lehôt a povinností.

Keďže v každej organizácii môže byť osobou oprávnenou podať oznámenie o protispoločenskej činnosti aj cudzinec, Whisly, náš whistleblower systém umožňuje prijímať oznámenia vo viacerých jazykoch a to isté platí aj na administrátorské rozhranie. Ak máte záujem aj o iný jazyk, dajte nám vedieť, pripravíme vám jazykovú mutáciu podľa vašej potreby.

Whisly, náš whistleblower systém, spĺňa požiadavky GDPR, keďže dbáme nielen o bezpečnosť dát, ale ponúkame aj GDPR kompatibilné a automatizované riešenie z hľadiska prístupových práv a doby uchovávania. Náš cloudový server na ukladanie dát je umiestnený v EÚ, takže systém je plne harmonizovaný aj so Schrems II, v súvislosti s čím poskytneme  aj zmluvu o spracovaní dát.

Whisly, whistleblower systém, okrem GDPR dodržiava všetky slovenské predpisy, ako aj predpisy EÚ, takže nielenže môžete dostávať oznámenia podľa legislatívy o whistlebloweroch, ale s Whisly môžete dodržiavať aj množstvo iných zákonných povinností. Súlad s požiadavkami rôznych právnych predpisov možno zabezpečiť vytvorením individuálnych kanálov podávania správ pre rôzne typy podnetov či oznámení.

Pripravte sa včas a buďťe dôveryhodnou organizáciou

Zistite viac o Whisly, našom whistleblowing systéme!

Jedinečná oznamovacia platforma

Náš whistleblower systém obsahuje vzorový zoznam otázok pripravený na oznamovanie protispoločenskej činnosti, ktorý je špeciálne prispôsobený zákonu č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov. Tým sa zabezpečí, že v oznámení budú zaznamenané všetky potrebné informácie. Napríklad bude možné určiť, či je osoba oprávnená podať oznámenie alebo či záležitosť patrí do pôsobnosti zákona o ochrane oznamovateľov.

Whistleblower systém slúži nielen na prijímanie oznamení podľa legislatívy o whistlebloweroch ale môže byť použitý  aj na prijímanie oznámení s iným obsahom. Napríklad je možné dostávať podnety o porušení kódexu správania sa  alebo iné správy dôležité pre organizáciu z akéhokoľvek dôvodu (HR agenda, sťažnosti, AML, odbory, dôverník a pod.). Otázky je možné ľahko a bez obmedzení upravovať alebo je možné vytvárať nové komunikačné kanály v závislosti od vašich potrieb.

Vo Whisly, whistleblower systéme, majú oznamovatelia protispoločenskej činnosti možnosť kedykoľvek dôverne pozmeniť svoju správu. Po odoslaní oznámenia dostane oznamovateľ jedinečné ID a heslo, pomocou ktorého bude mať prístup k pôvodnému hláseniu a môže ho doplniť buď písomnými informáciami alebo priložením ďalších súborov.

Otázky položené vo whistleblower systéme v podstate určujú množstvo a kvalitu informácií, ktoré bude mať zodpovedná osoba počas preverovania oznámenia k dispozícii. Náš tím s využitím všetkých našich skúseností zostavil súbor vzorových otázok, ktoré sa pýtajú na akékoľvek informácie, ktoré môžu byť potrebné alebo prospešné na to, aby zodpovedná osoba vykonávala svoju prácu rýchlo a efektívne.

Jedinečný správca úloh

Preverovanie oznámení môže byť náročné, takže Whisly, náš whistleblower systém bude veľkou podporou pre tých, ktorí tento proces zatiaľ dôverne nepoznajú. Aby sme vám to uľahčili, vytvorili sme v administrátorskom systéme úlohy, s ktorými sa človek môže stretnúť pri preverovaní, slúžia ako návod, či pomocník.

Nie všetky organizácie majú skúsenosti s vykonávaním interného preverovania či dokonca vyšetrovaním, takže Whisly, náš whistleblower systém je navrhnutý tak, aby automaticky po prijatí oznámenia o protispoločenskej činnosti vytvoril vzorový zoznam úloh (pracovný postup). Tento zoznam obsahuje všetky úkony, ktoré sa podľa našich skúseností zvyčajne vyžadujú a vyskytujú počas preverovania. Zoznam pracovných úloh môže menej skúsenú zodpovednú osobu previesť celým procesom preverovania.

Samozrejmosťou pre Whisly, náš whistleblower systém je aj priraďovanie jedinečnej e-mailovej adresy ku každému prípadu, takže je možné posielať e-maily priamo zo systému alebo prikladať e-maily odoslané z firemného účtu k prípadu. Prijaté a odoslané e-maily sa automaticky zobrazujú v prehľade príslušného prípadu.

Vo Whisly, v našom whistleblower systéme, môžete spravovať všetko na jednom mieste. Počas preverovania oznámenia o protispoločenskej činnosti je možné ku každému prípadu prikladať súbory, nastavovať pripomienky, kontrolovať stav úloh, odosielať alebo prijímať e-maily alebo dokonca písať poznámky. To zaisťuje, že všetky informácie sú dostupné na jednom mieste, pričom všetky informácie sú dôverné.

Ušetrite čas a zvýšte svoju efektivitu s whistleblower systémom WHISLY

Whisly vám poskytne všetky vzorové dokumenty, ktoré sa dajú ľahko použiť na konkrétne situácie počas preverovania oznámenia o protispoločenskej činnosti a uľahčia vám prácu. Či už ide o potvrdenie o prijatí oznámenia oznamovateľovi alebo správu o výsledku preverenia, príslušné vzory nájdete vo whistleblower systéme.

Nielenže vám poskytneme vzorové dokumenty, tzv. šablóny, ale naplníme ich aj údajmi vygenerovanými v oznámení o protispoločenskej činnosti. Vďaka nášmu pokročilému automatizovanému vypĺňaniu šablón Whisly, whistleblower systém automaticky vypĺňa šablóny údajmi poskytnutými pri oznamovaní a zaznamenanými pre každý prípad, čím uľahčuje prácu zodpovednej osobe.

Štatistiky o whistleblowingu sprehľadňujú čas potrebný na každú úlohu súvisiacu s preverovaním, pomáhajú vám vytvárať správy a filtrovaním za určité obdobie je možné sledovať, prípadne vyhodnocovať prácu zodpovednej osoby. Údaje súvisiace s konkrétnym oznámením je možné kedykoľvek jednoducho exportovať z whistleblower systému.

Funkcie Whisly sú navrhnuté tak, aby boli plne prispôsobiteľné, no môžete ich začať používať v priebehu niekoľkých minút. Vzorové otázky sú pre vás prednastavené, môžete ich ihneď použiť. Vďaka vzorovému pracovnému postupu je možné jednoducho vykonávať preverovanie a vzorové dokumenty priamo podporujú každodennú prácu.

Pozrite si našu ponuku

Whistleblower systém označený vašim logom

V samotnej oznamovacej platforme majú organizácie priestor, kde sa môžu predstaviť a umiestniť svoje logo.

Neobmedzený počet užívateľov

Veríme v tímovú prácu, takže vo Whisly, whistleblower systéme môžete vytvárať neobmedzený počet účtov pre administrátorov, resp. vaše zodpovedné osoby. Každý administrátor má prístup len k tým prípadom, na ktoré má oprávnenie.

Správa prístupových oprávnení

Na zabezpečenie dôvernosti si môžete zvoliť, ktorý administrátor má oprávnenie na prístup ku ktorým prípadom.

Anonymita

Pomocou nášho whistleblower systému je možné podávať nielen anonymné oznámenia, ale v prípade neanonymných oznámení je zabezpečené aj dôverné zaobchádzanie s osobnými údajmi oznamovateľa protispoločenskej činnosti.

E-mailové notifikácie

Systém nemusíte kontrolovať denne, pretože Whisly vám na prednastavenú e-mailovú adresu pošle e-mailové upozornenie o každom novom oznámení o protispoločenskej činnosti či inom podnete.

Štítky

K súvisiacim, identickým alebo prepojeným prípadom môžete pridávať označenie, tzv. štítky, čo uľahčuje vyhľadávanie a vzájomné prepájanie oznámení.

Statusy

V rámci prípadov je možné tiež nastaviť stav každej úlohy, takže v administrátorskom rozhraní môžete jednoducho skontrolovať aktuálny stav prípadov a zistiť, ktoré úlohy už boli splnené.

Školenia, podpora

Keďže Whisly vyvíjame vo vlastnej réžii, môžeme našim zákazníkom poskytnúť plnú podporu, helpdesk aj školenia.

Objednajte si termín a náš skúsený kolega vám predstaví náš systém na oznamovanie protispoločenskej činnosti a proces preverovania oznámení protispoločenskej činnosti.

KONTAKT

Vyskúšajte Whisly!

Vyplňte náš kontaktný formulár, aby ste mohli čím skôr začať využívať všetky výhody rýchleho a bezproblémového oznamovania nekalých praktík.